Algemene Verkoopvoorwaarden

Hoek van Holland, 1 juni 2009

In deze Algemene Verkoopvoorwaarden staat LSP voor Lievaart & Slaghuis Pallethandel BV; Lievaart & Slaghuis HT BV en Lievaart & Slaghuis Palletservices, handelend onder de naam Lievaart & Slaghuis Palletgroep.

1. Algemeen

 • 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen LSP en koper worden aangegaan. De algemene verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die van LSP uit gaan.
 • 1.2 Afwijkende voorwaarden, waaronder begrepen de inkoopvoorwaarden van koper, binden LSP slechts indien LSP zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en gelden alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordverklaring is gericht.
 • 1.3 Eerder gepubliceerde verkoopvoorwaarden komen hierdoor te vervallen.


2. Offertes / orders.

 • 2.1 Alle offertes en/of aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en dertig dagen geldend, tenzij in de offerte en/of aanbieding een andere termijn is opgenomen. Dan geldt deze afwijkende termijn.
 • 2.2 Mondelinge afspraken en toezeggingen van medewerkers van LSP binden LSP slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
 • 2.3 De overeenkomst tussen LSP en koper komt tot stand op het moment dat koper de aanbieding van LSP heeft aanvaard of doordat LSP met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
 • 2.4 Wanneer koper het door hem gewenste product niet nauwkeurig heeft gespecificeerd door aanwijzingen van ondermeer hoeveelheid, kwaliteit en uiterlijk, ligt het risico dat de levering niet aan de verwachtingen voldoet bij koper.


3. Levering.

 • 3.1 De feitelijke levering vindt steeds plaats af bedrijfslocatie van LSP te Hoek van Holland. Het recht op levering voor de koper voortvloeiende uit deze overeenkomst, is niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van LSP. De koper is verplicht om het product binnen 7 dagen nadat dit ter zijner beschikking is gesteld, af te nemen.
 • 3.2 Omstandigheden die naar het bindend oordeel van LSP overmacht opleveren, ontheffen LSP van de plicht tot leveren en geven LSP recht de overeenkomst te annuleren zonder dat hieruit enige verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan.


4. Prijzen.

 • 4.1 De overeengekomen prijzen zijn bindend, met dien verstande dat LSP gerechtigd is alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen, als gestegen materiaalprijzen, vracht en vervoerstarieven, loon en sociale lasten, omzetbelasting, etc, aan de koper door te berekenen.
 • 4.2 De kosten van transport naar de overeengekomen plaats van aflevering zijn in de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.
 • 4.3 Garantie is slechts van toepassing indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
 • 4.4 Kortingen en provisie worden niet gegeven, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.


5. Betaling.

 • 5.1 Alle overeenkomsten en/of leveringen geschieden uitsluitend tegen netto contante betaling. In het geval dat bij aflevering geen factuur wordt overhandigd, doch deze op enig moment wordt nagezonden, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen.
 • 5.2 De koper is zonder enige ingebrekestelling of sommatie in verzuim door het laten verstrijken van de betalingstermijn. Bij betaling na de vervaldag, is LSP gerechtigd om boven de koopprijs een rente in rekening te brengen van 1% per maand. Niet betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid ten gevolge van alle andere op de koper bestaande vorderingen.
 • 5.3 Betaling dient zonder enige korting, compensatie, verrekening, uit welke hoofde dan ook, te geschieden.
 • 5.4 Alle geleverde goederen blijven eigendom van LSP, totdat volledige betaling door de koper heeft plaatsgevonden.
 • 5.5 De koper machtigt LSP onherroepelijk om zonder verdere aanzegging de reeds geleverde goederen, waar deze zich ook bevinden, terug te halen als het eigendom van LSP.
 • 5.6 Indien van LSP gekochte en door LSP geleverde goederen een bestanddeel van enig ander goed zijn geworden, verplicht de koper zich om op het eerste verzoek van LSP zijn vorderingen die hij mogelijkerwijs heeft op de gerechtigde tot dat goed, aan LSP te cederen.
 • 5.7 Indien de koper door LSP geleverde goederen, waarvan de koopprijs nog niet door koper is voldaan, doorverkoopt of aan derden ter beschikking stelt, verplicht koper zich om op het eerste verzoek van LSP, zijn vordering op deze derden aan LSP te cederen, onverminderd ons eigendomsvoorbehoud.
 • 5.8 Alle kosten vallend op het incasseren van een vordering van LSP op de koper, daaronder begrepen 15% van de hoofdsom, verschuldigd wegens buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met BTW, komen voor rekening van de koper. Bij gerechtelijke invordering, waaronder faillissementsaanvrage, blijft de koper naast gerechtelijke incassokosten, tevens de rente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.


6. Aanbetaling en zekerheidstelling.  

 • 6.1 LSP is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst alsmede voor of tijdens uitvoering van de opdracht een aanbetaling dan wel een betaling vooraf te verlangen.
 • 6.2 LSP is steeds gerechtigd, ook nadat door haar een opdracht reeds geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd, alvorens te leveren, van de koper te eisen dat hij ten gunste van LSP zekerheid stelt voor het nakomen van zijn verplichtingen.


7. Reclame en aansprakelijkheid. 

 • 7.1 Reclames omtrent geleverde goederen dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk ingediend te worden onder nauwkeurige omschrijving van de klachten. De indiening van een reclame ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichting, en schort deze ook niet op.
 • 7.2 LSP behoudt zich het recht voor om de geleverde goederen terug te nemen en de overeenkomst te annuleren zonder verplicht te zijn tot schadevergoeding.
 • 7.3 LSP is niet aansprakelijk voor schade, op welke manier ook ontstaan, die voortvloeit direct of indirect uit het gebruik of bezit van door LSP geleverde goederen.
 • 7.4 In ieder geval is LSP voor producten die van derden zijn betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden jegens LSP.


8. Toepasselijk recht en geschillenregeling.

 • 8.1 De relatie tussen LSP en de koper wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht
 • 8.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. LSP behoudt zich het recht voor geschillen aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van haar keuze.